Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.natalibielizna.pl  z dnia 10.12.2020

Sklep internetowy www.natalibielizna.pl  jest prowadzony przez firmę NATALI Natalija Dembek,

NIP: 7591647960, 03-628 ul. Rozwadowska 28 Warszawa

Adres do korespondencji: Ostrów Mazowiecka ul.Stacyjna 65A

Adres poczty elektronicznej: firma.natali@o2.pl

Numer telefonu: +48 508877064

 

 1. Definicje
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca ze Firmą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22

 

Kodeksu Cywilnego, która składa Zamówienie w ramach działalności Sklepu Internetowego.

 1. Klient – osoba fizyczna (w tym również Konsument), która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia

 

dokonywane przez nią czynności wymagają zgody jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy

 

szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w ramach działalności Sklepu.

 1. Firma – właściciel sklepu internetowego.
 2. Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego utworzona dla indywidualnego Klienta w wyniku rejestracji w Sklepie Internetowym, służąca do składania Zamówień oraz do zarządzania danymi podanymi podczas rejestracji w Sklepie Internetowym.
 3. Salony Natali bielizna – lokale, w którym Firma prowadzi działalność gospodarczą w postaci sprzedaży Klientom Towarów, których aktualna lista znajduje się na stronie www.natalibielizna.pl
 4. Elektroniczny Bon Podarunkowy – unikatowy kod, wysyłany z adresu firma.natali@o2.pl, o określonej wartości: 100zł, 200zł, 300zł, 400zł,500zł do 1000zl . Będący formą płatności w sklepie internetowym www.natalibielizna.pl
 5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.).
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz.459 ze zm.).
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)
 8. Sklep Internetowy– www.natalibielizna.pl
 9. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego, mający zastosowanie do umów zawieranych na odległość pomiędzy Klientem a Firmą.
 10. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży, szczegółowo określona w Zamówieniu.
 11. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego zawarcia Umowy Sprzedaży, określającą istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, w szczególności rodzaj i liczbę Towarów oraz ich cenę.

16.Rezerwacja – czynność dokonywana przez Klienta sklepu internetowego nie będąca Zamówieniem, a jedynie wolą obejrzenia towaru w jednym z salonów stacjonarnych NATALI  bielizna.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.natalibielizna.pl
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: – zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego; – warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego; – zasady zawierania Umów Sprzedaży na odległość z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego – zasady dokonywania Rezerwacji;
 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Z chwilą naciśnięcia w przycisk „Kupuję” Konsument składa oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego (Zamówienie).
 7. Firma zapewnia Klientom udzielenie wyczerpujących informacji, o których mowa w art. 12 ust.1 Ustawy o prawach konsumenta w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w formie podstrony poprzedzającej złożenie Zamówienia przez Klienta. Informacje te obejmują w szczególności: – główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem – dokładne dane identyfikujące Firmę; – adres siedziby Firmy, adresie poczty elektronicznej oraz numery telefonu i faksu; – adres, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. c) powyżej; – łączną cenę za Towar wraz z podatkami; – koszt korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się; – sposób i termin zapłaty; – sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz procedurę rozpatrywania reklamacji; – sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, a także wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży; – koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, które ponosi Konsument oraz koszt zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą; – brak prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w sytuacjach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży; – obowiązek Firmy dostarczenia rzeczy bez wad; – istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji; – minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy Sprzedaży; – możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji Konta, ani logowania do Konta. Prezentacja asortymentu Sklepu Internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 2. Rozpoczęcie składania zamówienia lub rezerwacji może – według wyboru Klienta – nastąpić za pośrednictwem Konta, utworzonego po bezpłatnej rejestracji lub bez konieczności zakładania Konta.
 3. Firma świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.natalibielizna.pl
 4. Usługa Konta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 5. Rejestracja Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 6. Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym ma możliwość: – śledzenia historii zamówień, – śledzenia statusu złożonego zamówienia, – ponowienia poprzedniego zamówienia, pod warunkiem dostępności danego produktu.
 7. Klient może zarejestrować Konto w Sklepie internetowym po naciśnięciu odpowiedniej ikony na stronie głównej Sklepu internetowego lub może zarejestrować Konto podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Zarejestrowanie Konta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła i nr telefonu. W celu dokonania rejestracji Konta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji usług marketingu i promocji Firmy. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta.
 9. Klient wyraża zgodę na kontakt ze mną w formie: SMS, E-MAIL, MMS, NEWSLETTER na podany przez siebie numer telefonu oraz adres e-mail w celach prowadzenia i realizacji czynności około sprzedażowych ( informacja o usłudze gorseciarskiej, zamówieniach, rezerwacjach, zwrocie i reklamacji towaru itp.), oraz w celach marketingowych polegających na przesyłaniu informacji o aktualnych promocjach, rabatach oraz eventach w salonach NATALI bielizna oraz na stronie www.natalibielizna.pl
 10. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie założenia Konta przez Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 11. Po zarejestrowaniu Konta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji numer telefonu oraz hasło.
 12. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Firmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: firma.natali@o2.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy do korespondencji, żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem numeru telefonu aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 13. Firma może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą: – korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, – korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, – korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, – przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 14. Firma może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 15. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron będzie skutkowało usunięciem Konta ze Sklepu internetowego.
 16. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
 17. Firma może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego (w szczególności odmówić realizacji złożonego Zamówienia), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: – podał w trakcie rejestracji, lub bez rejestracji w trakcie składania zamówienia, w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, – dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego, – dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy.
 18. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji oraz założenia Konta bez uprzedniej zgody Firmy.
 19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Firma podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

 1. Procedura dokonywania Rezerwacji oraz zawierania Umowy Sprzedaży.
 2. Konsument ma możliwość dokonania Rezerwacji lub Zakupu wybranego Towaru w sklepie internetowym.
 3. Rezerwacji dokonuje poprzez wybór Salonu Natali Bielizna, w którym wyraża zainteresowanie obejrzeniem Towaru, co nie stanowi przesłanki zawarcia Umowy Sprzedaży. Po dokonaniu wyboru lokalu oraz potwierdza Rezerwacji, Konsument otrzymuje SMSa z informacją o gotowości zrealizowania Rezerwacji. Rezerwacja nie zobowiązuje Konsumenta do zawarcia umowy sprzedaży oraz nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Konsumenta.
 4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.natalibielizna.pl, dokonać wyboru interesującego Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: – przedmiotu Zamówienia, – jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, kosztów dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztów (jeśli występują), – wybranej metody płatności, – wybranego sposobu dostawy i jej miejsce, – dokładnych danych Sprzedawcy i sposobu porozumiewania się z Klientem.
 8. Podana w Zamówieniu łączna cena zamawianych Towarów wraz z kosztami dostawy Towarów stanowi całkowitą kwotę, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy. Ceny Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 9. Po złożeniu Zamówienia Firma ma obowiązek uzyskać od Klienta zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza całkowitą kwotę, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w pkt 5.
 10. W celu złożenia Zamówienia przez Klienta konieczne jest zapoznanie się Klienta z treścią Regulaminu i dokonanie jego akceptacji przez Klienta bezpośrednio przez złożeniem Zamówienia, a ponadto podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję”.

10.Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi wyrażenie woli związania się Umową Sprzedaży z Firmą i złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

 1. Po złożeniu Zamówienia, na numer telefonu wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta lub w formularzu zamówienia Klient otrzymuje SMS, zawierający potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz informującą o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji.

12.Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Klienta SMSa z informacją o przyjęciu Zamówienia, o której mowa w pkt 9 powyżej, tj. z chwilą przyjęcia oferty Klienta przez Firmę. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 9 wraz z załącznikami w formacie pdf: treści Regulaminu, pouczeniu o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wzoru formularza oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i innych informacji, o których mowa w punkcie 9.

 1. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

 1. Ceny i metody płatności
 2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pośrednictwem płatności elektronicznej

realizowanej przez operatora płatności, internetowych PayU .

 1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny Elektronicznym Bonem Podarunkowym. Warunki obowiązywania Elektronicznych Bonów Podarunkowych reguluje osobny Regulamin Bonów Podarunkowych.

 

 1. Sposób, termin i koszty dostawy Towarów
 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad, zarówno fizycznych, jak i prawnych.
 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu, tj.: – przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy Poczta Polska – Kurier 48; lub poprzez firmę Inpost – Paczkomat lub odbiór osobisty Klienta w sklepie Stacjonarnym Firmy wybranym przez Klienta w momencie składania Zamówienia.
 5. Koszty dostawy szczegółowo zostały określone na podstronie DOSTAWA.
 6. Koszty dostawy zostaną wskazane w podsumowaniu Zamówienia.
 7. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę nie przekroczy 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez operatora płatności internetowych PayU.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy Towaru poprzez jego odbiór w wybranym przez Klienta Sklepie stacjonarnym: – Klient informowany jest SMSem o gotowości Towaru do odbioru.
 9. Towar zostanie wydany po okazaniu sms-owego potwierdzenie, o którym mowa w pkt powyżej.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.8 składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt.1 wymaga złożenia oświadczenia w formie elektronicznej i wysłania go drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: firma.natali@o2.pl
 3. Oświadczenie można złożyć tylko elektronicznie na adres firma.natali@o2.pl.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, o której mowa w pkt.2, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru oraz cech i funkcjonowania Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, zgodnie ze stawkami podanymi na podstronie DOSTAWA oraz PŁATNOŚCI, których Sprzedawca nie jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. W tym przypadku zwrot obejmuje jedynie koszty najniższego oferowanego przez Sprzedawcę kosztu dostarczenia Towaru Konsumentowi.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Natali Bielizna Twoich Marzeń 07-300 Ostrów Mazowiecka pl.Księżnej Anny Mazowieckiej 6

 

 1. Zwrot płatności Konsumentowi przez Sprzedawcę następuje po otrzymaniu Towaru z powrotem przez Sprzedawcę.
 2. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapobiegający uszkodzeniom przesyłki w trakcie transportu.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, z zastrzeżeniem kolejnego zdania, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Zgodnie z art.38 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: – o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy; – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; – Zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

VIII. Procedura rozpatrywania reklamacji dotyczących Towaru

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
 4. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 6. Jeśli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 7. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży ze względu na wadę Towaru, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 10. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić towar wadliwy na wolny od wad, usunąć wadę w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, obniżyć cenę towaru lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny.
 11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Konsumentowi Towaru.

12.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo lub przyznanych na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres Natali Bielizna Twoich marzeń, pl.pl. Ks.Anny Mazowieckiej 6 07-300 lub na adres e-mail: firma.natali@o2.pl

 1. Szczegółowy opis procedury rozpatrywania reklamacji dotyczących Towarów znajduje się na podstronie REKLAMACJE.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. Firma podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Firma podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Firma zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Firmie pod adres firma.natali@o2.pl
 6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 7. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę reklamacji.

 

 1. Polityka prywatności
 2. ADMINISTRATOREM danych osobowych KLIENTÓW salonów Natali Bielizna Twoich marzeń i sklepu natalibielizna.pl jest FIRMA NATALI  Natalija Dembek , ul.Rozwadowska 28  Warszawa 03-628
 3. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO natalibielizna.pl z dnia 10.12.2020

Sklep internetowy www.natalibielizna.pl jest prowadzony przez firmę NATALI Natalija Dembek,

NIP: 7591647960, ul. Rozwadowska 28 03-628 Warszawa

Adres do korespondencji: Firma NATALI Natalija Dembek, 07-300Ostrów Mazowiecka ul.Stacyjna 65A

Adres poczty elektronicznej: firma.natali@o2.pl

Numer telefonu: +48515495959

 

 1. Definicje
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca ze Firmą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22

 

Kodeksu Cywilnego, która składa Zamówienie w ramach działalności Sklepu Internetowego.

 1. Klient – osoba fizyczna (w tym również Konsument), która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia

 

dokonywane przez nią czynności wymagają zgody jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy

 

szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w ramach działalności Sklepu.

 1. Firma – właściciel sklepu internetowego.
 2. Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego utworzona dla indywidualnego Klienta w wyniku rejestracji w Sklepie Internetowym, służąca do składania Zamówień oraz do zarządzania danymi podanymi podczas rejestracji w Sklepie Internetowym.
 3. Salony NATALI – lokale, w którym Firma prowadzi działalność gospodarczą w postaci sprzedaży Klientom Towarów, których aktualna lista znajduje się na stronie www.natalibielizna.pl
 4. Elektroniczny Bon Podarunkowy – unikatowy kod, wysyłany z adresu :firma.natali@o2.pl, o określonej wartości: 100zł, 200zł, 300zł, 400zł,500zl I do 1000zl. Będący formą płatności w sklepie internetowym www.satine.pl
 5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.).
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz.459 ze zm.).
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)
 8. Sklep Internetowy– www.natalibielizna.pl
 9. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego, mający zastosowanie do umów zawieranych na odległość pomiędzy Klientem a Firmą.
 10. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży, szczegółowo określona w Zamówieniu.
 11. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego zawarcia Umowy Sprzedaży, określającą istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, w szczególności rodzaj i liczbę Towarów oraz ich cenę.

16.Rezerwacja – czynność dokonywana przez Klienta sklepu internetowego nie będąca Zamówieniem, a jedynie wolą obejrzenia towaru w jednym z salonów stacjonarnych Natali BieliznaTwoich marzeń.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.natalibielizna.pl
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: – zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego; – warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego; – zasady zawierania Umów Sprzedaży na odległość z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego – zasady dokonywania Rezerwacji;
 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Z chwilą naciśnięcia w przycisk „Kupuję” Konsument składa oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego (Zamówienie).
 7. Firma zapewnia Klientom udzielenie wyczerpujących informacji, o których mowa w art. 12 ust.1 Ustawy o prawach konsumenta w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w formie podstrony poprzedzającej złożenie Zamówienia przez Klienta. Informacje te obejmują w szczególności: – główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem – dokładne dane identyfikujące Firmę; – adres siedziby Firmy, adresie poczty elektronicznej oraz numery telefonu i faksu; – adres, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. c) powyżej; – łączną cenę za Towar wraz z podatkami; – koszt korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się; – sposób i termin zapłaty; – sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz procedurę rozpatrywania reklamacji; – sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, a także wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży; – koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, które ponosi Konsument oraz koszt zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą; – brak prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w sytuacjach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży; – obowiązek Firmy dostarczenia rzeczy bez wad; – istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji; – minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy Sprzedaży; – możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji Konta, ani logowania do Konta. Prezentacja asortymentu Sklepu Internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 2. Rozpoczęcie składania zamówienia lub rezerwacji może – według wyboru Klienta – nastąpić za pośrednictwem Konta, utworzonego po bezpłatnej rejestracji lub bez konieczności zakładania Konta.
 3. Firma świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.satine.pl
 4. Usługa Konta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 5. Rejestracja Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 6. Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym ma możliwość: – śledzenia historii zamówień, – śledzenia statusu złożonego zamówienia, – ponowienia poprzedniego zamówienia, pod warunkiem dostępności danego produktu.
 7. Klient może zarejestrować Konto w Sklepie internetowym po naciśnięciu odpowiedniej ikony na stronie głównej Sklepu internetowego lub może zarejestrować Konto podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Zarejestrowanie Konta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła i nr telefonu. W celu dokonania rejestracji Konta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji usług marketingu i promocji Firmy. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta.
 9. Klient wyraża zgodę na kontakt ze mną w formie: SMS, E-MAIL, MMS, NEWSLETTER na podany przez siebie numer telefonu oraz adres e-mail w celach prowadzenia i realizacji czynności około sprzedażowych ( informacja o usłudze gorseciarskiej, zamówieniach, rezerwacjach, zwrocie i reklamacji towaru itp.), oraz w celach marketingowych polegających na przesyłaniu informacji o aktualnych promocjach, rabatach oraz eventach w salonach Natali bielizna oraz na stronie www.natalibielizna.pl
 10. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie założenia Konta przez Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 11. Po zarejestrowaniu Konta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji numer telefonu oraz hasło.
 12. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Firmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: firma.natali@o2.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy do korespondencji, żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem numeru telefonu aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 13. Firma może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą: – korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, – korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, – korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, – przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 14. Firma może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 15. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron będzie skutkowało usunięciem Konta ze Sklepu internetowego.
 16. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
 17. Firma może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego (w szczególności odmówić realizacji złożonego Zamówienia), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: – podał w trakcie rejestracji, lub bez rejestracji w trakcie składania zamówienia, w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, – dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego, – dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy.
 18. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji oraz założenia Konta bez uprzedniej zgody Firmy.
 19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Firma podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

 1. Procedura dokonywania Rezerwacji oraz zawierania Umowy Sprzedaży.
 2. Konsument ma możliwość dokonania Rezerwacji lub Zakupu wybranego Towaru w sklepie internetowym.
 3. Rezerwacji dokonuje poprzez wybór Salonu NATALI Bielizna Twoich marzeń, w którym wyraża zainteresowanie obejrzeniem Towaru, co nie stanowi przesłanki zawarcia Umowy Sprzedaży. Po dokonaniu wyboru lokalu oraz potwierdza Rezerwacji, Konsument otrzymuje SMSa z informacją o gotowości zrealizowania Rezerwacji. Rezerwacja nie zobowiązuje Konsumenta do zawarcia umowy sprzedaży oraz nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Konsumenta.
 4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.natalibielizna.pl, dokonać wyboru interesującego Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: – przedmiotu Zamówienia, – jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, kosztów dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztów (jeśli występują), – wybranej metody płatności, – wybranego sposobu dostawy i jej miejsce, – dokładnych danych Sprzedawcy i sposobu porozumiewania się z Klientem.
 8. Podana w Zamówieniu łączna cena zamawianych Towarów wraz z kosztami dostawy Towarów stanowi całkowitą kwotę, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy. Ceny Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 9. Po złożeniu Zamówienia Firma ma obowiązek uzyskać od Klienta zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza całkowitą kwotę, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w pkt 5.
 10. W celu złożenia Zamówienia przez Klienta konieczne jest zapoznanie się Klienta z treścią Regulaminu i dokonanie jego akceptacji przez Klienta bezpośrednio przez złożeniem Zamówienia, a ponadto podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję”.

10.Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi wyrażenie woli związania się Umową Sprzedaży z Firmą i złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

 1. Po złożeniu Zamówienia, na numer telefonu wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta lub w formularzu zamówienia Klient otrzymuje SMS, zawierający potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz informującą o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji.

12.Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Klienta SMSa z informacją o przyjęciu Zamówienia, o której mowa w pkt 9 powyżej, tj. z chwilą przyjęcia oferty Klienta przez Firmę. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 9 wraz z załącznikami w formacie pdf: treści Regulaminu, pouczeniu o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wzoru formularza oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i innych informacji, o których mowa w punkcie 9.

 1. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

 1. Ceny i metody płatności
 2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pośrednictwem płatności elektronicznej

realizowanej przez operatora płatności, internetowych Przelew24 .

 1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny Elektronicznym Bonem Podarunkowym. Warunki obowiązywania Elektronicznych Bonów Podarunkowych reguluje osobny Regulamin Bonów Podarunkowych.

 

 1. Sposób, termin i koszty dostawy Towarów
 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad, zarówno fizycznych, jak i prawnych.
 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu, tj.: – przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy Poczta Polska – Kurier 48; lub poprzez firmę Inpost – Paczkomat lub odbiór osobisty Klienta w sklepie Stacjonarnym Firmy wybranym przez Klienta w momencie składania Zamówienia.
 5. Koszty dostawy szczegółowo zostały określone na podstronie DOSTAWA.
 6. Koszty dostawy zostaną wskazane w podsumowaniu Zamówienia.
 7. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę nie przekroczy 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez operatora płatności internetowych Przelew24.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy Towaru poprzez jego odbiór w wybranym przez Klienta Sklepie stacjonarnym: – Klient informowany jest SMSem o gotowości Towaru do odbioru.
 9. Towar zostanie wydany po okazaniu sms-owego potwierdzenie, o którym mowa w pkt powyżej.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.8 składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt.1 wymaga złożenia oświadczenia w formie elektronicznej i wysłania go drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: firma.natali@o2.pl
 3. Oświadczenie można złożyć tylko elektronicznie na adres firma.natali@o2.pl
 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, o której mowa w pkt.2, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru oraz cech i funkcjonowania Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, zgodnie ze stawkami podanymi na podstronie DOSTAWA oraz PŁATNOŚCI, których Sprzedawca nie jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. W tym przypadku zwrot obejmuje jedynie koszty najniższego oferowanego przez Sprzedawcę kosztu dostarczenia Towaru Konsumentowi.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres salon NATALI 07-300 Ostrów Mazowiecka Pl. Ks. Anny Mazowieckiej 6

 

 1. Zwrot płatności Konsumentowi przez Sprzedawcę następuje po otrzymaniu Towaru z powrotem przez Sprzedawcę.
 2. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapobiegający uszkodzeniom przesyłki w trakcie transportu.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, z zastrzeżeniem kolejnego zdania, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Zgodnie z art.38 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: – o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy; – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( patrz SERWIS GORSECIARSKI) ; – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; – Zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

VIII. Procedura rozpatrywania reklamacji dotyczących Towaru

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
 4. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 6. Jeśli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 7. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży ze względu na wadę Towaru, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 10. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić towar wadliwy na wolny od wad, usunąć wadę w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, obniżyć cenę towaru lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny.
 11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Konsumentowi Towaru.

12.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo lub przyznanych na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres salon NATALI 07-300 Ostrów Mazowiecka PL.Ks.Anny Mazopwieckiej 6 lub na adres e-mail: firma.natali@op2.pl

 1. Szczegółowy opis procedury rozpatrywania reklamacji dotyczących Towarów znajduje się na podstronie REKLAMACJE.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. Firma podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Firma podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Firma zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Firmie pod adres firma.natali@o2.pl
 6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 7. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę reklamacji.

 

 1. Polityka prywatności
 2. ADMINISTRATOREM danych osobowych KLIENTÓW salonów NATALI i sklepu www.natalibielizna.pl  jest FIRMA: Natalija Dembek  03-628 Warszawa ul.Rozwadowska 28, NIP:7591647960.
 3. Z ADMINISTRATOREM można się kontaktować:
 4. a) listownie, na adres: Ostrów Mazowiecka 07-300 ul.Stacyjna 65A
 5. b) mailowo, na adres: firma.natali@o2.pl
 6. Dane osobowe KLIENTÓW, podane podczas dokonywania zakupów w salonie Natali bielizna lub na stronie www.natalibielizna.pl przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO w celach prowadzenia i realizacji czynności około sprzedażowych ( informacja o usłudze gorseciarskiej, zamówieniach, rezerwacjach, zwrocie i reklamacji towaru itp.), w celach marketingowych polegających na przesyłaniu informacji o aktualnych promocjach, rabatach oraz eventach w salonach Natali bielizna oraz na stronie www.natalibielizna.pl
 7. Dane osobowe KLIENTÓW, podane podczas dokonywania zakupów w salonie Natali bielizna lub na stronie www.natalibielizna.pl, mogą być również przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów FIRMY na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, tj. w celu: a) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne FIRMY, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów lub FIRMY, prace rozwojowe w systemach informatycznych FIRMY; b) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.
 8. Dane osobowe KLIENTÓW przekazywane są dobrowolnie, choć mogą być niezbędne do realizacji wszystkich lub niektórych uprawnień z dokonania sprzedaży lub innych działań około sprzedażowych. KLIENT nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może nastąpić wyłącznie, jeżeli KLIENT się na to zgodzi i według uznania KLIENTA. Niepodanie przez Uczestnika danych osobowych lub niewyrażenie którejkolwiek ze zgód określonych w POLITYCE PRYWATNOŚCI nie powoduje dla KLIENTA żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości: a) skorzystania z promocji: b) otrzymania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych poprzez np. e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS-owy, MMS-owy.
 9. Dane osobowe KLIENTA mogą być udostępnione przez FIRMĘ: a) pracownikom i współpracownikom FIRMY, którzy muszą mieć dostęp do danych KLIENTÓW, aby móc dokonać sprzedaży lub innej czynności około sprzedażowej; b) podmiotom przetwarzającym w imieniu FIRMY dane osobowe KLIENTA związanym z przeprowadzeniem sprzedaży lub innej czynności około sprzedażowej tj. * podwykonawcom wspierającym FIRMĘ w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi KLIENTÓW * agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów FIRMY lub organizacji akcji marketingowych; * podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne FIRMY lub udostępniającym FIRMIE narzędzia teleinformatyczne; * podmiotom świadczącym FIRMIE usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową; * agencjom badawczym działającym na zlecenie FIRMY; * podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską.
 10. Dane osobowe KLIENTA są przechowywane w bezpieczny sposób, osoby trzecie nie mają do nich dostępu, gdyż są zabezpieczone hasłem.
 11. Dane osobowe KLIENTA będą przechowywane do czasu rezygnacji przez KLIENTA z obsługi przez FIRMĘ. Z momentem rezygnacji dane osobowe KLIENTA mogą być przechowywane przez ADMINISTRATORA przez czas, w którym KLIENT może dochodzić roszczeń wynikających z przepisów prawa obowiązujących w Polsce.
 12. Dane osobowe KLIENTA, za jego zgodą, mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, dla celów przyznania KLIENTOWI np. rabatu i przygotowania ofert specjalnych. Decyzje podejmowane będą automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak: adresy Salonów, w których zostały zrealizowane zakupy, liczba i częstotliwość zakupów zrealizowanych w Salonach oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie prześle do KLIENTA informację o przyznanym np. rabacie lub ofercie specjalnej. KLIENT może skorzystać z przyznanego rabatu na zasadach określonych w informacji o jego przyznaniu, może z niego zrezygnować lub odwołać się od decyzji go dotyczącej.
 13. KLIENTOWI przysługuje prawo do żądania:
 14. a) sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne; b) usunięcia danych osobowych; c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) przeniesienia danych osobowych; e) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych oraz prawo do uzyskania kopii danych.
 15. KLIENT może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyrażoną w POLITYCE PRYWATNOŚCI bez podawania przyczyn.
 16. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 17. KLIENT ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 18. KLIENTOWI przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych: a) gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją KLIENTA, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADMINISTRATORA lub b) w dowolnym momencie, gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (tj. wobec przekazywania KLIENTOWI informacji o promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach), przy czym po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych nie wolno już przetwarzać danych do takich celów.
 19. KLIENT może realizować prawa, o których mowa w punkcie 9-13 wyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
 20. KLIENYT może wystąpić do ADMINISTRATORA z żądaniami, o których mowa w punkcie 9,10,12,13 wyżej, poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia: a) Pracownikowi Salonu; b) mailowo, na adres: firma.natali@o2.pl; c) korespondencyjnie, na adres: SALON NATALI Ostrów Mazowiecka Pl.Ks.Anny Mazowieckiej 6
 21. ADMINISTRATOR ma obowiązek udzielenia KLIENTOWI informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punktach wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania ADMINISTRATOR informuje KLIENTA o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
 22. Jeżeli ADMINISTRATOR nie podejmuje działań w związku z żądaniem KLIENTA, o których mowa w punktach wyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje KLIENTA o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 23. Jeżeli ADMINISTRATOR będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości KLIENTA, w związku ze zgłoszeniem żądania, może poprosić KLIENTA o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 24. ADMINISTRATOR udziela informacji, o których mowa w punkcie 16-18 wyżej, na piśmie, według wyboru ADMINISTRATORA : a) listem poleconym na podany przez Uczestnika adres pocztowy; b) drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail; za wyjątkiem przypadków gdy: * KLIENT przekazał swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądał udzielenia informacji przez ADMINISTRATORA w innej formie – wówczas ADMINISTRATOR przekazuje informacje na podany przez KLIENTA adres e-mail; * KLIENT zażądał udzielenia informacji przez Administratora ustnie, a jego tożsamość została potwierdzona innymi sposobami – wówczas ADMINISTRATOR udziela informacji ustnie.
 25. ADMINISTRATOR informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych KLIENTA, których dokonał w wykonaniu żądania KLIENTA, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane KLIENTA. ADMINISTRATOR nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą). Na żądanie KLIENTA ADMINISTRATOR informuje KLIENTA o odbiorcach, których poinformował o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych KLIENTA, a także o odbiorcach, których nie udało się powiadomić ADMINISTRATOROWI.
 26. POLITYKA PRYWATNOŚCI jest dostosowana do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 27. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 28. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowikorzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 29. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 30. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/spra wy_indywidualne.php.
 3. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Firmą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 4. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 5. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Firmą – zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Firmą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu, – uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 6. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej ww Wrocławiu: http://wiih.ibip.wroc.pl/. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 8. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 9. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 10. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.natalibielizna.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta lub Newslettera zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Spółce – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta w sposób wskazany w § 2 punkt 9 niniejszego Regulaminu.

10.W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

11.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).”03-628 WARSZAWA, ul.Rozwadowska 28 NIP:7591647960

 1. Z ADMINISTRATOREM można się kontaktować:
 2. a) listownie, na adres: Firma NATALI Natalija Dembek ul.Stacyjna 65A 07-300,
 3. b) mailowo, na adres: firma.natali@o2.pl
 4. Dane osobowe KLIENTÓW, podane podczas dokonywania zakupów w salonie Satine bielizna lub na stronie www.natalibielizna.pl przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO w celach prowadzenia i realizacji czynności około sprzedażowych ( informacja o usłudze gorseciarskiej, zamówieniach, rezerwacjach, zwrocie i reklamacji towaru itp.), w celach marketingowych polegających na przesyłaniu informacji o aktualnych promocjach, rabatach oraz eventach w salonach Satine bielizna oraz na stronie www.natalibielizna.pl
 5. Dane osobowe KLIENTÓW, podane podczas dokonywania zakupów w salonie Natali bielizna lub na stronie www.natalibielizna.pl, mogą być również przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów FIRMY na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, tj. w celu: a) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne FIRMY, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów lub FIRMY, prace rozwojowe w systemach informatycznych FIRMY; b) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.
 6. Dane osobowe KLIENTÓW przekazywane są dobrowolnie, choć mogą być niezbędne do realizacji wszystkich lub niektórych uprawnień z dokonania sprzedaży lub innych działań około sprzedażowych. KLIENT nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może nastąpić wyłącznie, jeżeli KLIENT się na to zgodzi i według uznania KLIENTA. Niepodanie przez Uczestnika danych osobowych lub niewyrażenie którejkolwiek ze zgód określonych w POLITYCE PRYWATNOŚCI nie powoduje dla KLIENTA żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości: a) skorzystania z promocji: b) otrzymania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych poprzez np. e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS-owy, MMS-owy.
 7. Dane osobowe KLIENTA mogą być udostępnione przez FIRMĘ: a) pracownikom i współpracownikom FIRMY, którzy muszą mieć dostęp do danych KLIENTÓW, aby móc dokonać sprzedaży lub innej czynności około sprzedażowej; b) podmiotom przetwarzającym w imieniu FIRMY dane osobowe KLIENTA związanym z przeprowadzeniem sprzedaży lub innej czynności około sprzedażowej tj. * podwykonawcom wspierającym FIRMĘ w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi KLIENTÓW * agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów FIRMY lub organizacji akcji marketingowych; * podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne FIRMY lub udostępniającym FIRMIE narzędzia teleinformatyczne; * podmiotom świadczącym FIRMIE usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową; * agencjom badawczym działającym na zlecenie FIRMY; * podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską.
 8. Dane osobowe KLIENTA są przechowywane w bezpieczny sposób, osoby trzecie nie mają do nich dostępu, gdyż są zabezpieczone hasłem.
 9. Dane osobowe KLIENTA będą przechowywane do czasu rezygnacji przez KLIENTA z obsługi przez FIRMĘ. Z momentem rezygnacji dane osobowe KLIENTA mogą być przechowywane przez ADMINISTRATORA przez czas, w którym KLIENT może dochodzić roszczeń wynikających z przepisów prawa obowiązujących w Polsce.
 10. Dane osobowe KLIENTA, za jego zgodą, mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, dla celów przyznania KLIENTOWI np. rabatu i przygotowania ofert specjalnych. Decyzje podejmowane będą automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak: adresy Salonów, w których zostały zrealizowane zakupy, liczba i częstotliwość zakupów zrealizowanych w Salonach oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie prześle do KLIENTA informację o przyznanym np. rabacie lub ofercie specjalnej. KLIENT może skorzystać z przyznanego rabatu na zasadach określonych w informacji o jego przyznaniu, może z niego zrezygnować lub odwołać się od decyzji go dotyczącej.
 11. KLIENTOWI przysługuje prawo do żądania:
 12. a) sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne; b) usunięcia danych osobowych; c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) przeniesienia danych osobowych; e) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych oraz prawo do uzyskania kopii danych.
 13. KLIENT może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyrażoną w POLITYCE PRYWATNOŚCI bez podawania przyczyn.
 14. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. KLIENT ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. KLIENTOWI przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych: a) gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją KLIENTA, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADMINISTRATORA lub b) w dowolnym momencie, gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (tj. wobec przekazywania KLIENTOWI informacji o promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach), przy czym po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych nie wolno już przetwarzać danych do takich celów.
 17. KLIENT może realizować prawa, o których mowa w punkcie 9-13 wyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
 18. KLIENYT może wystąpić do ADMINISTRATORA z żądaniami, o których mowa w punkcie 9,10,12,13 wyżej, poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia: a) Pracownikowi Salonu; b) mailowo, na adres: firma.natali@o2.pl ; c) korespondencyjnie, na adres: Firma natali Natalija Dembek 07-300 Ostrów Mazowiecka ul.Stacyjna 65A
 19. ADMINISTRATOR ma obowiązek udzielenia KLIENTOWI informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punktach wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania ADMINISTRATOR informuje KLIENTA o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
 20. Jeżeli ADMINISTRATOR nie podejmuje działań w związku z żądaniem KLIENTA, o których mowa w punktach wyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje KLIENTA o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 21. Jeżeli ADMINISTRATOR będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości KLIENTA, w związku ze zgłoszeniem żądania, może poprosić KLIENTA o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 22. ADMINISTRATOR udziela informacji, o których mowa w punkcie 16-18 wyżej, na piśmie, według wyboru ADMINISTRATORA : a) listem poleconym na podany przez Uczestnika adres pocztowy; b) drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail; za wyjątkiem przypadków gdy: * KLIENT przekazał swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądał udzielenia informacji przez ADMINISTRATORA w innej formie – wówczas ADMINISTRATOR przekazuje informacje na podany przez KLIENTA adres e-mail; * KLIENT zażądał udzielenia informacji przez Administratora ustnie, a jego tożsamość została potwierdzona innymi sposobami – wówczas ADMINISTRATOR udziela informacji ustnie.
 23. ADMINISTRATOR informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych KLIENTA, których dokonał w wykonaniu żądania KLIENTA, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane KLIENTA. ADMINISTRATOR nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą). Na żądanie KLIENTA ADMINISTRATOR informuje KLIENTA o odbiorcach, których poinformował o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych KLIENTA, a także o odbiorcach, których nie udało się powiadomić ADMINISTRATOROWI.
 24. POLITYKA PRYWATNOŚCI jest dostosowana do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 25. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 26. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowikorzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 27. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 28. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/spra wy_indywidualne.php.
 3. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Firmą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 4. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 5. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Firmą – zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Firmą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu, – uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 6. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej ww Wrocławiu: http://wiih.ibip.wroc.pl/. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 8. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 9. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 10. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.natalibielizna.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta lub Newslettera zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Spółce – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta w sposób wskazany w § 2 punkt 9 niniejszego Regulaminu.

10.W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

11.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).”

nasz

Proces Wysyłki

Krok pierwszy

Fusce dapibus sit tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum por nibh ut fermentum massa justo sit

Krok drugi

Fusce dapibus sit tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum por nibh ut fermentum massa justo sit

Krok trzeci

Fusce dapibus sit tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum por nibh ut fermentum massa justo sit

Krok czwarty

Fusce dapibus sit tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum por nibh ut fermentum massa justo sit